Ważna informacja o bezpieczeństwie leku zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Informacja dla farmaceutów

Materiał edukacyjny dla farmaceutów zawiera informacje, które mają na celu zminimalizować ryzyko błędu medycznego oraz zapewnić bezpieczną farmakoterapię produktem leczniczym TADALAFIL INVENTUM, tabletki powlekane, który zawiera substancję czynną Tadalafilum w dawce 10 mg. Lek wydawany jest bez recepty i stosowany w zaburzeniach erekcji.

I. Zaburzenia erekcji oraz TADALAFIL INVENTUM

Zaburzenia erekcji oznaczają brak możliwości uzyskania lub utrzymania sztywności prącia, wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Przyczyną zaburzeń erekcji mogą być choroby układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia hormonalne, przyjmowanie określonych leków, stosowanie używek, a także choroby o podłożu psychologicznym. Zaburzenia erekcji są ważnym sygnałem, który powinien skłonić pacjenta do zgłoszenia się do lekarza w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki i identyfikacji schorzenia leżącego u podstaw problemu. Brak identyfikacji choroby podstawowej nie wyklucza jednak możliwości podjęcia farmakoterapii u pacjentów, u których nie ma przeciwwskazań do jej zastosowania. TADALAFIL INVENTUM zawiera 10 mg substancji czynnej Tadalafilum, który jest selektywnym odwracalnym inhibitorem specyficznej fosfodiesterazy cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP) typu 5 (PDE5). Jeśli stymulacja seksualna spowoduje miejscowe uwolnienie tlenku azotu, zahamowanie aktywności PDE5 poprzez tadalafil prowadzi do zwiększenia stężenia cGMP w ciałach jamistych. Powoduje to relaksację mięśni gładkich i napływ krwi do tkanek członka, doprowadzając do erekcji.

II. Kto może stosować produkt leczniczy TADALAFIL INVENTUM

TADALAFIL INVENTUM jest przeznaczony dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji.

Nie wolno stosować produktu TADALAFIL INVENTUM u mężczyzn z chorobami serca, u których nie jest wskazana aktywność seksualna.

Ponadto, stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane w następujących grupach pacjentów:

 • pacjenci zażywający organiczne azotany (patrz punkt IV);
 • pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 90 dni przebyli zawał mięśnia sercowego;
 • pacjenci z niestabilną dławicą piersiową lub z bólami dławicowymi podczas stosunków płciowych;
 • pacjenci, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy występowała niewydolność serca co najmniej 2 stopnia według klasyfikacji NYHA (New York Heart Association);
 • pacjenci z niekontrolowanymi arytmiami, niedociśnieniem (<90/50 mmHg) lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym;
 • pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebyli udar;
 • pacjenci, którzy utracili wzrok w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION);
 • pacjenci stosujący jednocześnie leki pobudzające cyklazę guanylową, takie jak riocyguat.

Szczegółowe przeciwwskazania do stosowania leku zamieszczono w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Przed zastosowaniem leku, w celu oceny możliwości stosowania, należy skorzystać z Testu diagnostycznego (punkt III oraz VIII).

III. Test diagnostyczny

Do każdego opakowania produktu leczniczego TADALAFIL INVENTUM dołączony jest Test diagnostyczny dla pacjenta. Pamiętaj, żeby zalecić pacjentowi wypełnienie Testu diagnostycznego przed przyjęciem leku. Celem stosowania Testu diagnostycznego jest samodzielna ocena możliwości bezpiecznego stosowania leku przez pacjenta bez konsultacji z lekarzem. W przypadku jeśli pacjent zwróci się do farmaceuty z pytaniami odnośnie wypełnionego już przez siebie Testu diagnostycznego, prosimy o udzielenie mu pomocy w celu odpowiedzi na pytanie, czy może stosować produkt leczniczy.

IV. Inne ważne informacje

Należy zalecić pacjentowi wypełnienie Testu diagnostycznego wydając produkt leczniczy TADALAFIL INVENTUM. Test diagnostyczny znajduje się również na końcu tej Informacji.

Następnie należy zachęcić pacjenta do przeczytania ulotki dołączonej do opakowania produktu leczniczego TADALAFIL INVENTUM.

Farmaceuta, który wydaje produkt leczniczy TADALAFIL INVENTUM, powinien odpowiednio poinstruować pacjenta w zakresie poprawnego stosowania tego produktu leczniczego.

Występują istotne różnice w dawkowaniu syldenafilu i tadalafilu tj. syldenafil może być przyjmowany z częstotliwością raz na dobę, zaś w przypadku produktu leczniczego TADALAFIL INVENTUM pacjent powinien stosować lek nie częściej niż raz w tygodniu.

Jeśli pacjent przewiduje częste stosowanie leku TADALAFIL INVENTUM (tzn. co najmniej dwa razy na tydzień), należy zalecić pacjentowi kontakt z lekarzem, który może rozważyć zastosowanie niższej dawki leku w schemacie raz na dobę. Jeżeli pacjent zapyta o stosowany przez siebie produkt leczniczy (lub produkty lecznicze), którego nazwa nie jest wymieniona w Teście diagnostycznym, zweryfikuj i poinformuj pacjenta czy dany produkt leczniczy zawiera substancję czynną wymienioną w Teście i czy występuje ryzyko potencjalnie niebezpiecznych interakcji z tadalafilem (więcej informacji znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego). Tadalafil wchodzi w klinicznie ważne farmakodynamiczne interakcje z organicznymi azotanami oraz lekami uwalniającymi tlenek azotu, które działają przez
zwiększenie stężenia cGMP (cykliczny guanozyno-3′,5′-monofosforan). Przykłady takich leków to: Nitrocard, Nitromint, Sustonit, Effox, Mononit, Olicard, Galpent, Pentaerythritol compositum oraz Molsidomina WZF. Tadalafil może powodować istotne nasilenie działania hipotensyjnego tych produktów.

W konsekwencji łączne stosowanie tadalafilu z azotanami lub lekami uwalniającymi tlenek azotu jest przeciwwskazane.

Ze względu na długi okres półtrwania (T1/2) tadalafilu, azotanów nie można przyjmować przez co najmniej 48 godzin po zastosowaniu tadalafilu (w przypadku syldenafilu okres ten wynosi 24 godziny).

Zwróć szczególną uwagę pacjenta na następujące kwestie:

 • choroby sercowo-naczyniowe (patrz punkt II);
 • utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION) (patrz punkt II);
 • jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym tadalafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat (patrz punkt II);
 • możliwe interakcje z lekami wymienionymi w ankiecie (więcej informacji znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego).

V. Uzupełniające porady dla pacjentów

Należy poinformować pacjenta, że zaburzenia wzwodu mogą mieć związek z innymi schorzeniami (np. nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe).

Zaleć pacjentowi, żeby w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia stosowania leku TADALAFIL INVENTUM udał się do lekarza w celu zdiagnozowania potencjalnych schorzeń i czynników ryzyka związanych z zaburzeniami erekcji.

Udziel pacjentowi porad dotyczących zdrowego stylu życia, w tym zaleć mu:

 • redukcję masy ciała;
 • rzucenie palenia;
 • ograniczenie alkoholu/używek;
 • regularne ćwiczenia;
 • zmniejszenie stresu.

VI. Informacja na temat działań niepożądanych

Do najczęstszych działań niepożądanych tadalafilu należą bóle głowy, dolegliwości dyspeptyczne, zawroty głowy, zaczerwienienie twarzy, uczucie zatkania nosa oraz bóle pleców i bóle mięśni.

Układ krążenia:
Po wprowadzeniu leku do obrotu i (lub) w badaniach klinicznych zgłaszano ciężkie działania niepożądane ze strony układu krążenia, takie jak: zawał mięśnia sercowego, nagłe zgony sercowe, niestabilna dławica piersiowa, komorowe zaburzenia rytmu serca, udar, przemijające napady niedokrwienne (ang. transient ischemic attacks, TIA), bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca i częstoskurcz. Większość pacjentów, u których wystąpiły te działania, była obciążona czynnikami ryzyka chorób układu krążenia. Nie jest jednak możliwe ustalenie w sposób jednoznaczny, czy zgłaszane działania były związane bezpośrednio z tymi czynnikami ryzyka, tadalafilem, aktywnością seksualną lub połączeniem tych i innych czynników. Szczegółowe informacje na temat działań niepożądanych możesz znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Wszelkie działania niepożądane należy zgłaszać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309,
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
lub
Podmiotu Odpowiedzialnego: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, tel.: (42) 22 53 100, e-mail: pv@aflofarm.pl

VII. Informacje na temat dostępu do materiałów edukacyjnych

Szczegółowe informacje na temat leku TADALAFIL INVENTUM możesz znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Informacja dla farmaceutów wraz z Testem dla pacjenta oraz drukami informacyjnymi umieszczone są na stronie internetowej produktu: www.tadalafil-inventum.pl Opublikowane zostaną również w publicznym Rejestrze Produktów Leczniczych https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public
Tadalafil Inventum, 10 mg, tabletki powlekane. Skład: Każda tabletka zawiera 10 mg tadalafilu (Tadalafilum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza. Wskazania do stosowania: Leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Tadalafil Inventum nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie Dorośli mężczyźni Zwykle zalecaną dawką jest 10 mg, przyjmowane przed planowaną aktywnością seksualną, niezależnie od posiłków. W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, u pacjentów, u których dawka 10 mg nie powoduje odpowiedniego efektu, można zastosować dawkę 20 mg. Lek należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Lek należy stosować doraźnie, w miarę potrzeby. Nie stosować częściej niż 1 raz w tygodniu. Tadalafil Inventum jest przeznaczony do stosowania przed planowaną aktywnością seksualną. W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, u pacjentów, którzy przewidują częste stosowanie tadalafilu (tzn. co najmniej dwa razy w tygodniu), można rozważyć zastosowanie najmniejszej dawki tadalafilu w schemacie raz na dobę, zgodnie z wyborem pacjenta i oceną lekarza. U tych pacjentów zalecaną dawką jest 5 mg raz na dobę, przyjmowane w przybliżeniu o tej samej porze dnia. W zależności od tolerancji produktu leczniczego przez pacjenta, lekarz może zmniejszyć dawkę do 2,5 mg raz na dobę. Należy okresowo oceniać celowość stałego przyjmowania produktu leczniczego w schemacie raz na dobę. Populacje szczególne Mężczyźni w podeszłym wieku U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. Mężczyźni z zaburzeniami czynności nerek U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg. Nie zaleca się stosowania tadalafilu w schemacie raz na dobę u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Mężczyźni z zaburzeniami czynności wątroby Zalecaną dawką produktu leczniczego jest 10 mg, przyjmowane przed planowaną aktywnością seksualną, niezależnie od posiłków. Istnieją ograniczone dane kliniczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania tadalafilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C w skali Child-Pugh). W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, powinien on dokładnie ocenić stosunek korzyści do ryzyka. Nie są dostępne dane dotyczące stosowania tadalafilu w dawkach większych niż 10 mg u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie przeprowadzono badań dotyczących przyjmowania tadalafilu w schemacie raz na dobę u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego w przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, powinien on dokładnie ocenić stosunek korzyści do ryzyka. Mężczyźni chorzy na cukrzycę Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów chorych na cukrzycę. Dzieci i młodzież Stosowanie produktu leczniczego Tadalafil Inventum u dzieci i młodzieży nie jest właściwe w leczeniu zaburzeń erekcji. Sposób podawania Tadalafil dostępny jest w postaci tabletek powlekanych w dawkach 2,5; 5; 10 i 20 mg do stosowania doustnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. W badaniach klinicznych wykazano, że tadalafil nasila hipotensyjne działanie azotanów. Uważa się, że jest to wynikiem skojarzonego działania azotanów i tadalafilu na szlak tlenek azotu/cGMP. Dlatego stosowanie produktu leczniczego Tadalafil Inventum jest przeciwwskazane u pacjentów zażywających organiczne azotany w jakiejkolwiek postaci. Nie wolno stosować produktu leczniczego Tadalafil Inventum u mężczyzn z chorobami serca, u których nie jest wskazana aktywność seksualna. W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, powinien on rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności serca związanych z aktywnością seksualną u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane w następujących, nie włączonych do badań klinicznych, grupach pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego: – pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 90 dni przebyli zawał mięśnia sercowego, – pacjenci z niestabilną dławicą piersiową lub z bólami dławicowymi podczas stosunków płciowych, – pacjenci, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy występowała niewydolność serca co najmniej 2 stopnia według klasyfikacji NYHA (New York Heart Association), – pacjenci z niekontrolowanymi arytmiami, niedociśnieniem (<90/50 mm Hg) lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, – pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebyli udar. Produkt leczniczy Tadalafil Inventum jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym tadalafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Tadalafil Inventum Przed zastosowaniem leczenia farmakologicznego pacjent powinien skorzystać z Testu diagnostycznego dołączonego do opakowania w celu oceny, czy stosowanie przez niego produktu leczniczego jest właściwe. W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, przed zastosowaniem leczenia farmakologicznego, należy przeprowadzić wywiad chorobowy i wykonać badania fizykalne, aby rozpoznać u pacjenta zaburzenie erekcji i określić jego możliwe przyczyny. W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zaburzeń erekcji, lekarz powinien ocenić stan układu sercowo-naczyniowego pacjenta, ponieważ istnieje pewien stopień ryzyka wystąpienia zaburzeń czynności serca związanych z aktywnością seksualną. Tadalafil ma właściwości rozszerzające naczynia krwionośne i powoduje łagodne i przemijające obniżenie ciśnienia krwi, i może w ten sposób nasilać działanie hipotensyjne azotanów. W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, ocena zaburzeń erekcji powinna obejmować określenie ich potencjalnych zasadniczych przyczyn i po dokładnej ocenie medycznej, ustalenie odpowiedniego leczenia. Nie wiadomo, czy tadalafil jest skuteczny u pacjentów po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy lub po radykalnej prostatektomii bez oszczędzania nerwów. Układ krążenia Po wprowadzeniu leku do obrotu i (lub) w badaniach klinicznych zgłaszano ciężkie działania niepożądane ze strony układu krążenia, takie jak: zawał mięśnia sercowego, nagłe zgony sercowe, niestabilna dławica piersiowa, komorowe zaburzenia rytmu serca, udar, przemijające napady niedokrwienne (ang. transient ischemic attacks, TIA), bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca i częstoskurcz. Większość pacjentów, u których wystąpiły te działania, była obciążona czynnikami ryzyka chorób układu krążenia. Nie jest jednak możliwe ustalenie w sposób jednoznaczny, czy zgłaszane działania były związane bezpośrednio z tymi czynnikami ryzyka, tadalafilem, aktywnością seksualną lub połączeniem tych i innych czynników. U pacjentów przyjmujących leki blokujące receptory α1-adrenergiczne, jednoczesne podanie produktu leczniczego Tadalafil Inventum może u niektórych z nich doprowadzić do niedociśnienia tętniczego. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania tadalafilu i doksazosyny. Wzrok W związku z przyjmowaniem tadalafilu i innych inhibitorów PDE5 zgłaszano zaburzenia widzenia i przypadki niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION). Analizy danych z badań obserwacyjnych wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego u mężczyzn z zaburzeniami erekcji po zastosowaniu tadalafilu lub innych inhibitorów PDE5. Ze względu, że może to być istotne dla wszystkich pacjentów przyjmujących tadalafil, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nagłych zaburzeń widzenia pacjent powinien przerwać przyjmowanie produktu leczniczego Tadalafil Inventum i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Pogorszenie lub nagła utrata słuchu Zgłaszano przypadki nagłej utraty słuchu po zastosowaniu tadalafilu. Chociaż w niektórych przypadkach występowały inne czynniki ryzyka (takie jak wiek, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i utrata słuchu w przeszłości), to w przypadku nagłego pogorszenia lub utraty słuchu pacjent powinien przerwać stosowanie tadalafilu i natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Zaburzenia czynności wątroby Istnieją ograniczone dane kliniczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania pojedynczych dawek tadalafilu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (klasa C w skali Child-Pugh). W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, przed zastosowaniem produktu leczniczego Tadalafil Inventum powinien on dokładnie ocenić stosunek korzyści do ryzyka. Priapizm i anatomiczne zniekształcenia członka W przypadku, gdy erekcja utrzymuje się przez 4 godziny lub dłużej, pacjent powinien natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską. W przypadku niepodjęcia natychmiastowego leczenia priapizmu, może dojść do uszkodzenia tkanek członka i trwałej utraty potencji. Tadalafil Inventum należy stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi zniekształceniami członka (np. wygięcie, zwłóknienie ciał jamistych lub choroba Peyroniego), lub u pacjentów ze schorzeniami mogącymi predysponować do wystąpienia priapizmu (np. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi, białaczka). Stosowanie z inhibitorami CYP3A4 Należy zachować ostrożność przy przyjmowaniu tadalafilu przez pacjentów stosujących silne inhibitory CYP3A4 (rytonawir, sakwinawir, ketokonazol, itrakonazol i erytromycynę), ponieważ podczas jednoczesnego stosowania tych produktów leczniczych obserwowano zwiększoną ekspozycję (AUC) na tadalafil. Tadalafil Inventum i inne metody leczenia zaburzeń erekcji Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Tadalafil Inventum z innymi inhibitorami PDE5 lub innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji. Nie zaleca się stosowania takich połączeń. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych Laktoza Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Sód Produkt leczniczy zawiera 1,21 mg sodu w każdej tabletce. Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 1 tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u pacjentów stosujących tadalafil w leczeniu zaburzeń erekcji lub łagodnego rozrostu gruczołu krokowego były: ból głowy, niestrawność, ból pleców i ból mięśni. Częstość występowania tych działań niepożądanych zwiększała się wraz ze zwiększeniem stosowanej dawki tadalafilu. Zgłaszane działania niepożądane były przemijające, zwykle miały łagodne lub umiarkowane nasilenie. Większość zgłoszonych przypadków bólu głowy podczas stosowania tadalafilu raz na dobę wystąpiła w ciągu pierwszych 10 do 30 dni od rozpoczęcia leczenia. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych W tabeli poniżej przedstawiono działania niepożądane pochodzące ze zgłoszeń spontanicznych oraz obserwowane w czasie badań klinicznych kontrolowanych placebo (łącznie 8022 pacjentów przyjmowało tadalafil i 4422 pacjentów otrzymywało placebo) z zastosowaniem produktu w razie potrzeby i w schemacie raz na dobę w leczeniu zaburzeń erekcji oraz w schemacie raz na dobę w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Ocena częstości: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Klasyfikacja układów narządowych Działania niepożądane
Zaburzenia układu immunologicznego
Niezbyt często Reakcje nadwrażliwości
Rzadko Obrzęk naczynioruchowy2
Zaburzenia układu nerwowego
Często Ból głowy
Niezbyt często Zawroty głowy
Rzadko Udar1 (w tym incydenty krwotoczne), Omdlenie, Przemijające napady niedokrwienne (TIA)1, Migrena2, Napady drgawek2, Przemijająca amnezja
Zaburzenia oka
Niezbyt często Niewyraźne widzenie, Dolegliwości opisywane jako ból oczu
Rzadko Ubytki pola widzenia, Obrzęk powiek, Przekrwienie spojówek, Niezwiązana z zapaleniem tętnic przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (NAION)2, Okluzja naczyń siatkówki2
Zaburzenia ucha i błędnika
Niezbyt często Szum w uszach
Rzadko Nagła głuchota
Zaburzenia serca1
Niezbyt często Częstoskurcz, Kołatanie serca
Rzadko Zawał mięśnia sercowego, Niestabilna dławica piersiowa2, Komorowe zaburzenia rytmu serca2
Zaburzenia naczyniowe
Często Nagłe zaczerwienienie twarzy
Niezbyt często Niedociśnienie tętnicze3, Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Często Przekrwienie błony śluzowej nosa
Niezbyt często Duszność, Krwawienie z nosa
Zaburzenia żołądka i jelit
Często Niestrawność
Niezbyt często Ból brzucha, Wymioty, Nudności, Choroba refluksowa przełyku
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często Wysypka
Rzadko Pokrzywka, Zespół Stevensa-Johnsona2, Złuszczające zapalenie skóry2, Nadmierna potliwość
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Często Ból pleców, Ból mięśni, Ból kończyn
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Niezbyt często Krwiomocz
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Niezbyt często Przedłużony czas trwania wzwodu
Rzadko Priapizm, Krwotok z prącia, Krew w nasieniu
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Niezbyt często Ból w klatce piersiowej1, Obrzęki obwodowe, Zmęczenie
Rzadko Obrzęk twarzy2, Nagłe zgony sercowe1,2

(1) Większość pacjentów była obciążona czynnikami ryzyka chorób układu krążenia. (2) Działania niepożądane zgłaszane po dopuszczeniu do obrotu, nieobserwowane podczas badań klinicznych kontrolowanych placebo. (3) Częściej zgłaszane po podaniu tadalafilu pacjentom stosującym przeciwnadciśnieniowe produkty lecznicze. Opis wybranych działań niepożądanych Częstość występowania nieprawidłowości w zapisie EKG, głównie bradykardii zatokowej była nieznacznie większa u pacjentów stosujących tadalafil raz na dobę w porównaniu z grupą placebo. Większość nieprawidłowości w zapisie EKG nie była związana z występowaniem działań niepożądanych. Inne szczególne populacje Dane dotyczące stosowania tadalafilu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat biorących udział w badaniach klinicznych dotyczących leczenia zaburzeń erekcji lub łagodnego rozrostu gruczołu krokowego są ograniczone. W badaniach klinicznych, w których stosowano tadalafil przyjmowany w razie potrzeby w leczeniu zaburzeń erekcji, biegunkę zgłaszano częściej u pacjentów w wieku powyżej 65 lat. W badaniach klinicznych, w których stosowano tadalafil w dawce 5 mg raz na dobę w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, zawroty głowy oraz biegunkę zgłaszano częściej u pacjentów w wieku powyżej 75 lat. Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25204. Wydane przez: Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Lek OTC.

Informacje wyłącznie dla lekarzy i farmaceutów
Czy jesteś lekarzem lub farmaceutą?